become a member of We Do Yoga
Please check your spam folder if you can't find our welcome email
terms & conditions
Algemene Voorwaarden We Do Yoga

Artikel 1 | Begripsomschrijving

1.1 We Do Yoga – de gebruiker van deze voorwaarden en alle aan We Do Yoga op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. Cursist – de deelnemer aan een door We Do Yoga verzorgde les, cursus of workshop.

Artikel 2 | Toepasselijkheid en Geldigheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij We Do Yoga als opdrachtnemer optreedt.
2.2 We Do Yoga behoudt het recht de voorwaarden tussentijds aan te passen. Eventuele aanpassingen worden gepubliceerd op de website www.wedoyoga.nl.

Artikel 3 | Abonnementen

3.1 Abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

3.2 Je abonnement is doorlopend, de minimale looptijd is afhankelijk van het abonnement wat je kiest. De verschillende looptijden en de bijbehorende tarieven vindt je op www.wedoyoga.nl.

3.3 Betaling gaat de eerste keer per Ideal en vervolgens maandelijks per automatische incasso. 

3.4 Het lesgeld is vooraf verschuldigd. Lesgeld wordt niet gerestitueerd.

3.5 Niet gebruikte leskrediet van het WDY1 en WDY2 abonnement zullen na het opzeggen van het abonnement vervallen na 30 dagen. 

3.6 Bij afwezigheid dien je de gereserveerde plek via je account te annuleren. Dit kan tot 15 minuten van te voren. Bij een te late annulering wordt de leskrediet van je abonnement gehaald.

3.7 Opzeggen van een abonnement kan na 3 maanden via je account.

3.8 Je kan eenmaal per jaar je abonnement bevriezen en weer opstarten. Tijdens de 'bevroren' periode kan je het leskrediet gebruiken maar slaat de automatische incasso eenmalig een maand over.

3.9 Bij ziekte of blessure kan het abonnement tijdelijk worden stopgezet door We Do Yoga en niet met terugwerkende kracht.

Artikel 4 | 5 en 10 Lespakketten

4.1 5 of 10 lespakketten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

4.2 We Do Yoga verleent geen restitutie op lespakketten. 
4.3. Lespakketten zijn bepaalde tijd houdbaar, de geldigheidsdatum kan eenmalig tegen vergoeding worden verlengt, daarna vervallen het niet gebruikte leskrediet.

Artikel 5 | Lesrooster

5.1 Het lesrooster is te vinden op de website van We Do Yoga. Dit rooster kan door We Do Yoga desgewenst worden gewijzigd. Ook behoudt We Do Yoga het recht om lessen te annuleren. Wijzigingen in het rooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde abonnementen en lespakketten of verlenging hiervan.

Artikel 6 | Nakoming We Do Yoga

6.1 We Do Yoga behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een les of workshop te annuleren. 

6.2 We Do Yoga heeft het recht cursisten die door hun gedrag de les of workshop verhinderen of verstoren, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling door de cursist ongewijzigd.

Artikel 7 | Prijs en betaling

7.1 De tarieven van de verschillende abonnementsvormen, lespakketten, losse lessen, en workshops staan vermeld op www.wedoyoga.nl.

7.2 Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Bij een prijswijziging heb je het recht om je abonnement te wijzigen of beëindigen.

Artikel 8 | Overmacht

8.1 In geval van overmacht heeft We Do Yoga het recht lessen en workshops te wijzigen of te laten vervallen zonder verdere verplichtingen.

Artikel 9 | Aansprakelijkheid

9.1 We Do Yoga is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade aan, of het zoekraken van persoonlijke eigendommen.

9.2 We Do Yoga is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.

Artikel 10 | Privacy

10.1 We Do Yoga gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens. We Do Yoga zal persoonlijke informatie van cursisten niet aan derden verstrekken zonder persoonlijke toestemming.
privacy policy
Already a member? Click here to login